KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Esin BERKER/ BERKER AVUKATLIK BÜROSU olarak kişisel verilerinizi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile avukatlık mesleğine ilişkin temel ilkeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak mesleğimizi icra etmek amacıyla işlenmesi ve korunması için gereken tüm hassasiyeti göstermekteyiz.

Esin BERKER/ BERKER AVUKATLIK BÜROSU olarak işbu Aydınlatma metni ile sizleri 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatlarından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında gerek KVKK gerekse de avukatlık büromuzun kişisel verileri işleme amaç ve süreçleri hakkında bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Kişisel Verileri Koruma Hakkı, 6698 sayılı kanun dışında bir Anayasal bir hak olarak da düzenlenmiş olup temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır.

6698 Sayılı KVKK’da Yer Alan Tanımlar:

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
2.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Esin BERKER/ BERKER AVUKATLIK BÜROSU olarak müvekkillerimizin, müvekkil çalışanlarının, danışmanlık hizmeti alan gerçek ve tüzel kişilerin, büro çalışma arkadaşlarımızın ve iş başvurusunda bulunan kişiler ile internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizin kişisel verileri büromuz tarafından işlenmektedir. İşlenen kişisel verilerin saklanmasında ve korunmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket edilmekte, gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
 1. a) Müvekkillerimizin, danışmanlık hizmeti alan gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verileri; kendilerine sunmuş olduğumuz hukuki hizmetler doğrultusunda, söz konusu hizmetlerden faydalanmak, hak ve menfaatlerin korunması amaçları ile

b)Müvekkil çalışanlarını kişisel verileri; müvekkillerimize sunmuş olduğumuz hizmetler kapsamında taraf oldukları hukuki süreçlerin tamamlanması, müvekkillerimizin veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçları ile,

 1. c) Büro çalışma arkadaşlarımızın kişisel verileri ise hizmet sözleşmeleri kapsamında hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, kendilerinin yan hak ve menfaatlerini yerine getirmek amaçları ile;
 2. d) İnternet sitemizi kullanan ve yapmış olduğumuz organizasyon/eğitimlere katılan ziyaretçilerimizin ise bilgilendirmek, organizasyon ve eğitim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplanmakta ve işlenmektedir. ve KVKK ve yasal düzenlemelere uygun olarak, çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Tüm bu açıklamalarla birlikte avukatlık büromuz kişisel verileri, Avukatlık Kanunu başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında avukatınız/hukuk danışmanınız sıfatı ile sunduğumuz hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde taraf sıfatını belirlemek ve potansiyel müvekkillerimiz ile müvekkillerimizin çıkar çatışmasını tespit etmek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen yükümlülüklere uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından çalışmaların yapılması, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinin yürütülmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı v.b.), İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Avukatlarımıza, Danışmanlarımıza VUK, SGK, İş Kanunu, ISG Kanunu, Çevre Yönetim Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, ipotek temin süreçlerinin yürütülmesi için gayrimenkul değerlendirme firmalarına, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve/veya rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Belirtilen amaçlar kapsamında kişisel verileriniz ancak almış olduğunuz hizmetin konusunun yurtdışı ile bağlantılı olması halinde ve çalışma arkadaşlarımızın büromuzun aracılık etmiş olduğu yurtdışı organizasyonlarında, , KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtdışına aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda avukatlık büromuzun sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda büromuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla, işbu aydınlatma metninin 3 numaralı başlığında ayrıntılı olarak belirtmiş olduğumuz amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6.  İlgili Kişinin (Kişisel Verisi İşlenen) Hakları

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11.maddesinde kişisel verisi işlenen kişilerin, ilgili kişi sıfatıyla hakları geniş şekilde kanunda düzenlenmiştir. Sizler de KVKK 11.maddede düzenlenen ve aşağıda belirtmiş olduğumuz haklarınızı internet sitemizde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formunu” doldurarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, avukatlık büromuz  tarafından en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç otuz gün içinde ücretsiz veya herhangi bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen ücret tarifesine uyularak sonuçlandıracaktır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı “Gülbahçe Mah. Ulubatlı Hasan Bulv. Evke Trade Tower No:103 Kat:12 D:53 Osmangazi/BURSA adresine ıslak imzalı dilekçe veya internet sitemizde yer alan ilgili kişi başvuru formunu doldurarak ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla göndererek kullanabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Esin BERKER/BERKER AVUKATLIK BÜROSU

İlgili Kişi Başvuru Formu