Hukukun Her Alanında Hizmet
Türkiye’nin gelişen ve dünyaya entegre olan ekonomisi ve bu kapsamda çeşitlenen hizmet taleplerine cevap verebilmek amacı ile Berker Avukatlık bünyesinde, hukukun her alanında konusunda uzman avukatlarca hizmet sağlanmaktadır.

Rekabet Hukuku

* Rekabet ihlali oluşturabilecek sözleşmelerin, eylemlerin, birleşme ve devralmaların, ortak girişimlerin ve tek taraflı kararların incelenerek önleyici hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
* Rekabet soruşturması ile karşılaşan şirketlerin Rekabet Kurumu nezdinde temsil edilmesi,
* Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına karşı iptal davalarının açılması ve takibi,
* Menfi tespit ve muafiyet başvurularının yapılması ve süreçlerin takibi.

Sağlık Hukuku

* Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları, hastaları ve devlet kurumları ile aralarında gerçekleşecek sözleşmelerin kanuna uygun şekilde düzenlenmesi ve hazırlanması,
* Sağlık Bakanlığının izin prosedürleri hakkında hukuki danışmanlık verilmesi,
* Sağlık alanında çalışan personelin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
* Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
* Sosyal Güvenlik Kurumu ile ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi,
* Devlet kurumlarına sağlık sunucuları adına yapılacak başvuru ve itiraz ile idari davaların takibi,
* İlaç ham maddelerine, cihaz ve malzemelerine ilişkin üretim, dağıtım, distribütörlük ve klinik araştırmalarında düzenlenecek sözleşmelerin hazırlanması,
* İlaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi.

Enerji Hukuku

* İmar planlaması ve proje sürecinde hukuki danışmanlık verilmesi,
* ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi,
* Kamulaştırma ve Özelleştirme işlemlerinin takibi,
* Hukuki durum ve risk analizinin yapılması,
* EPDK nezdindeki işlemlerin takibi,
* EPDK kararlarına karşı dava açılması,
* İzin ve lisans başvurularını hazırlaması,
* Teşvikler ve teşvik başvuruları hususlarında danışmanlık verilmesi,
* Elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi,
* Türbin kurulum anlaşmalarının hazırlanması,
* Enerji alım satım sözleşmelerinin hazırlanması,
* Devralma ve birleşme sözleşmelerinin hazırlanması,
* Rödovans sözleşmelerinin hazırlanması,
* Dağıtıcı Bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması,
* EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması.

Fikri Mülkiyet Hukuku

* Fikri Mülkiyet Hukuku
* Ulusal ve uluslararası alanda; patent, marka ve diğer sınai mülkiyet başvurularının yapılması,
* Marka ve patent ihlallerinden kaynaklanan davaların takibi,
* Fikir ve sanat eserlerine tecavüzden kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi,
* Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı itirazda bulunulması ve iptal davalarının takibi,
* Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla hukuki danışmanlık verilmesi.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

* Şahıs ve şirketler ile ilgili ticari sözleşmelerin hazırlanması,
* Şirket birleşme ve devralmaları hukuki süreçlerinin yönetilmesi,
* Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ile ilgili hukuki süreçlerinin yönetilmesi,
* İrtibat bürosu kuruluşu,
* Ana sözleşmenin hazırlanması ve düzenlenmesi,
* Şirket kararlarına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
* Genel Kurul kararlarının iptali ve butlanı davalarının takibi,
* Şirket yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
* Sermaye artırımı ve indirimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
* Hisse devir işlemlerinin takibi,
* Şirket tasfiyesi işlemlerinin takibi,
* Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davalarının takibi,
* Taşıma (Lojistik) davalarının takibi,
* Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi.

İcra ve İflas Hukuku

* Ticari ve şahsi alacakların tahsili ile ilgili İlamlı ve İlamsız İcra takiplerinin hazırlanması ve açılması,
* Şahıs ve şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlanması,
* Alacaklılar ile uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
* Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki destek sağlanması,
* Kambiyo senetlerine müstenit haciz yolu ile takip,
* Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile takip,
* Yeni Çek Yasası uyarınca; Karşılıksız Çek Keşide etme ile ilgili suç duyurularında bulunulması ve süreçlerin takibi,
* İhtiyati Haciz,
* Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi,
* İflas yolu ile takip; iflas davasının takibi,
* İflasın Ertelenmesi,
* Konkordato ilanı,
* Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden yapılandırılması
* Menfi tespit ve İstirdat Davalarının takibi,
* İstihkak Davalarının takibi,
* İhalenin Feshi Davalarının takibi.

Sözleşmeler Hukuku

Öncelikli olarak şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, alım-satım, kira, inşaat, kredi, lisans, acenta, franchise/bayilik sözleşmeleri olmak üzere;
* Sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi,
* Taraf iradelerine, tarafların faaliyet alanı ve amacını en uygun şekilde cevap verecek sözleşme metinlerinin hazırlanması,
* Mevcut sözleşmelerin incelenerek lehe ve aleyhe hükümlerin tespiti ve düzenlenmesi,
* Sözleşme hükümlerini ihlal niteliği taşıyan eylemlerin değerlendirilmesi, ihlal nedeniyle tazminat ve cezai şart hükümlerinin talep ve dava edilmesi,
* Sözleşmelerin kanuna ve sözleşme metnine uygun şekilde sona erdirilmesi.

İmar ve Gayrimenkul Hukuku

* İmar planlarına karşı yürütmenin durdurulması ve iptal davaları açılması,
* Parselasyon, ifraz, tevhid gibi imar uygulamalarından doğan davaların takibi,
* Açılmış olan imar iptali davalarında idarelerin yanında davaya müdahil olunması,
* Üst Ölçekli İmar planları ile alt ölçekli imar planları hakkında bilgilendirme yapılması,
* İmar mevzuatında yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
* İmar Planlarına karşı idari itiraz ve başvuruların yapılması,
* İmar planları ile getirilen hak mahrumiyetlerine karşılık kamulaştırmasız el atma davalarının açılması,
* İmar Para cezalarına ve yaptırılmalarına karşı dava açılması,
* İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izninden doğan ihtilafların takibi,
* Kadastral uyuşmazlıklardan kaynaklı davaların takibi,
* Doğal ve Arkeolojik sit alanlarına yönelik idari başvuruların yapılması ve davaların takibi.

İş Hukuku

* İşçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmelerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlanması,
* İş yeri yönetmeliklerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlanması,
* İş yerlerinin İnsan Kaynakları bölümlerinin bilgilendirilmesi; uygulamalarının kanuna uygunluğunun denetlenmesi,
* Tarafların sözleşme ve kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin bildirimlerin ve ihtarnamelerin hazırlanması,
* Hizmet sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde sona erdirilmesi,
* Çalışanların korunması, üretim ve işletmenin güvenliğinin sağlanması amacıyla; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi,
* İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
* İşletmesel Kararlar; Birleşme ve devralmalar ile yeniden yapılandırmaların hizmet sözleşmeleri üzerindeki etkilerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
* İş Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklardan doğan dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsil edilmesi.

Ceza Hukuku

* Müvekkiller adına suç duyurusunda bulunma ve savcılık soruşturmalarının takibi,
* Ruhsat ve izin iptali, yayın durdurma, işlem ya da kamu ihale yasakları veya idari para cezaları gibi kararlara karşı yargı yollarına başvurulması,
* Ekonomik Suçlar ve Bilişim Suçları ile ilgili soruşturma ve davaların takibi,
* Vergi Usul Kanunundan kaynaklanan suçlamalara ilişkin soruşturma ve davaların takibi,
* Kambiyo (Çek Yasası) Mevzuatından kaynaklanan ceza davalarının takibi,
* Özel kanunlarla düzenlenen cezai yaptırımlara ilişkin şikayet süreci ve dava takibi,
* Fikri ve Sınai Haklardan kaynaklanan davaların takibi ve uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.

Kamulaştırma Hukuku

* İdari Yargıda açılan tazminat davalarının takibi ,
* Adli Yargıda açılan tazminat davalarının takibi,
* Ecrimisil davalarının takibi,
* Müdahalenin Önlenilmesi talebi ve sürecin takibi,
* Tesisin Kaldırılması (Eski Hale Getirme) talebi,
* Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların takibi,
* İdari Sözleşmelerden doğan davaların takibi,
* İptal davalarının takibi,
* 2863 Sayılı Kanun çerçevesinde tescillenen yapıların, tescil kararlarının iptaline ilişkin itiraz ve davaların takibi.

Medya ve Bilişim Hukuku

* Ticari Markalar
* Patent ve Faydalı Modeller
* Tasarımlar
* Fikir, Kültür ve Sanat Eserleri
* Bilişim ve İletişimle İlgili Düzenleyici Kurum İzin ve İşlemleri
* Yazılı, Görsel ve Dijital Medya
* Reklamcılık
* Lisans ve Outsourcing Sözleşmeleri ve Teknoloji Transferi
* Elektronik Ticaret
* Dijital Teknolojiler ve Sanatlar
* Sosyal Medya
* Devlet Destekleri ve Teknoparklar
* Kişisel Verilerin Korunması ve Özel Hayatın Gizliliği

Vergi Hukuku

* Hatalı tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin iptali için dava açılması,
* Vergi dairesi nezdinde uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
* Vergi ziyaı ve kaçakçılık cezalarının iptali için idari başvuruların yapılması,
* Takdir komisyonu kararlarına karşı itiraz ve dava takipleri,
* 6183 sayılı kanun kapsamında gönderilen ödeme emirlerinin iptali için dava açılması,
* Vergi cezalarının iptali için dava açılması,
* Ek tahakkuk kararlarına itiraz edilmesi,
* Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’ndan (GTİP) kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.